Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Voorjaarsnota 2016: Fantasie is een geweldig ding

But, I nearly forgot you must close your eyes.  Otherwise you won't see anything.

Alice

Fantasie is een geweldig ding! Het helpt je te ontsnappen aan de realiteit zeker wanneer je moeilijke tijden in je leven meemaakt kan je fantasie zelfs het enige zijn wat je op de been houdt. Het enige wat je hoeft te doen is je ogen te sluiten en je gedachte los te laten en je bent in een wereld die bestaat voor jou alleen.

Maar iedereen weet dat je vroeg of laat je ogen weer moet openen en dan ben je weer terug in de realiteit. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is geen partij die snel staat te tollen op haar benen maar na het lezen van deze Voorjaarnota hebben wij toch echt het gevoel in het konijnenhol van Alice in Wonderland te zijn gevallen.

Waar is het realisme in deze nota? Bestaand beleid wordt niet herijkt en hierdoor wordt er om de hete thee heen gedanst. Welk beleid is succesvol en zouden we wellicht moeten uitbreiden en welk beleid werkt niet? Weet het college het zelf wel, wij betwijfelen dat.

Over de aanpak van Laaggeletterdheid hebben we gisterenmiddag nog een memo ontvangen maar welke methodes succesvol zijn en welke niet staat niet beschreven maar we blijven er wel geld tegenaan gooien want de cijfers stijgen. Je kan deze groep mensen toch veel effectiever helpen wanneer je weet wat werkt!

Op vragen van de raad wat de gemeente nu allemaal doet aan 65+ beleid blijven de antwoorden uit want dit wordt nu integraal in diverse beleidsnota`s uitgevoerd. Ziet het college zelf door de bomen het bos nog?

Voorzitter, dit zijn enkele voorbeelden maar het huidige beleid van de gemeente Vlaardingen blinkt uit, in het weigeren van het benoemen van de echte problemen en zolang je weigert om het echte probleem te benoemen doe je dus aan symptoom bestrijding en zal je de oorzaak nooit achterhalen.

Wanneer Leefbaar Vlaardingen kijkt naar de koers 1 t/m 5 in deze nota vallen een aantal zaken op.

ALTIJD TIJD VOOR THEE

Koers 1: Schoon, heel en veilig

Wederom blijft de aanpak van achterstallig onderhoud aan wegen achter. De raad wacht nog steeds op de memo waarin benoemd wordt welke kosten gemaakt moeten worden om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op een hoger niveau te brengen. Wanneer gaat het college hier nu eens echt mee aan de slag?

Wat de andere beschreven zaken betreft, wij zien graag eerst de kadernota`s voordat wij tegen deze voorstellen ja of nee kunnen zeggen. Waar baseert het college deze voorstellen op, wij vernemen het graag.

Wat verder opvalt is Beheer openbare ruimte, met name de Broekpolder. Door de inrichting van het gebied ziet de raad zich nu geconfronteerd met een structurele kostenpost van maar liefst € 290.000 per jaar. (onderhoud, veiligheid, federatie)
Welk speeltje gaat het college inleveren om deze kosten te kunnen dragen?

Koers 2: Sociaal Domein

Ook hier geldt, wij zien de kadernota`s met belangstelling te gemoed. Opvallend is wel weer dat het college in de jaarstukken zelf schrijft op blz. 130 “de reserve Sociaal Domein is bedoeld ter bekostiging van individuele voorzieningen voortvloeiend uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.” Deze uitspraak strookt niet met uw plannen zoals beschreven in de Voorjaarsnota graag enige toelichting.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is verrast te lezen dat het college onderscheid gaat maken in etnische afkomst terwijl al het andere beleid juist zoveel mogelijk integraal uitgevoerd moet worden? Voor vluchtelingen gelden aparte “riante” regelingen. Gaat het college eerst nog in kaart brengen hoeveel Vlaardingse inwoners zich in nagenoeg dezelfde positie bevinden?

Maatschappelijke opvang, De Elementen is gevestigd in een huurpand van Waterweg Wonen. Tot 2 jaar geleden was het hele pand in gebruik echter nu staan 3 van de 4 etages leeg maar de gemeente wordt nog steeds opgehangen door de dure huurovereenkomst. Nu verwacht het college bij de nieuwe huurovereenkomst vanaf 2019 € 150.000 minder huur te gaan betalen. Wij denken dat u de Elementen beter kunt verplaatsen naar een pand van het juiste formaat en zien graag een uitwerking hiervoor tegemoet zodat de raad hier wat te kiezen heeft.

Wat ons verder zeer bevreemd is dat zowel voor de maatschappelijke opvang als voor de plusvoorziening het in=uit principe geld. Dit blijkt dus niet het geval dus ook hier de vraag, wat gaat het college inleveren binnen dit domein om deze kosten te kunnen betalen?

De reserve sociaal domein is geen koekjespot voor bij de thee om uw tekorten aan te vullen zeker niet aangezien u zelf twijfelt aan de huidige risicobuffer, dat delen wij overigens met u.

Koers 3: Sport, recreatie en cultuur

Ook dit jaar constateert Leefbaar Vlaardingen weer dat de sporthal in de Vopwijk weer eens een jaartje is doorgeschoven, hoe lang moet deze wijk nog in de wachtstand staan? Hetzelfde geld voor DVO’32 waar 2 jaar geleden Sportpark West gerealiseerd had moeten worden omdat volgens uw eigen zeggen de accommodatie en de velden zo echt niet langer konden, kan op magische wijze nu de geplande investering nog wel een jaartje extra uitgesteld worden.

En voorzitter, over Sportpark West gesproken, de bedachte constructie voor het verplaatsen van de scouting en de volkstuinen lijken wel heel erg op elkaar? Nu heeft Leefbaar Vlaardingen absoluut alle vertrouwen in de scouting maar wij willen graag volledig op de hoogte gehouden worden door het college want het kan niet zo zijn dat de rekening uiteindelijk bij de gemeente terecht komt. Ook b.v. niet in vorm van erfpacht zoals bij de volkstuinen nu al aan de orde is, graag een reactie.

Binnen deze koers lopen een aantal zaken van de rails. De stichting Slag bij Vlaardingen en de Vlaardingse Cultuur Stichting hebben beide hun werkzaamheden neergelegd. Dit betekend in onze beleving dat de raad de huidige cultuurnota moet herzien en dat het gevraagde budget voor de Slag bij Vlaardingen zonder plan niet aan de orde kan zijn. Het is tenslotte de koers van dit college, geen plan=geen geld!

Koers 4: Economie en duurzaamheid

Na behandeling in de commissie heeft de raad de nota`s Actieplan mobiliteit, parkeren en afval terug richting college gestuurd omdat deze in de ogen van de raad niet voldeden. Ook roept de raad al langere tijd over een nieuwe kadernota Duurzaamheid en tot slot hebben we onlangs een hele avond vergaderd over Actieplan Economie, de FIA en de Metropoolregio welke door nieuwe plannen ook om aanpassing vragen.

Kortom, er zijn kadernota`s en uitvoeringsplannen in de maak, sommige moeten nog gemaakt worden en andere moeten herijkt worden. De tijd staat niet stil en met de kennis van nu is het zeer noodzakelijk om alle plannen op elkaar af te stemmen. Want zolang je niet weet waar je heen gaat….

Gelukkig nog 1 uitzondering de Particuliere woningverbetering. VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft de afgelopen jaren al herhaaldelijk aangegeven groot voorstander te zijn voor juist een uitbreiding van dit project in de Vopwijk en het centrum. Ontwikkel beleid wat juist ook de kleine VVE`s de gelegenheid biedt om hun appartementencomplex van 2,4,6,of 8 huishoudens aan te kunnen pakken.

Met de nu nog beschikbare middelen zou bijvoorbeeld in de Vopwijk waar de aankomende periode miljoenen geïnvesteerd wordt aan bestrating, riolering en buitenruimte dit de mogelijkheid bieden achterstallig onderhoud aan de woningen versneld in te lopen waardoor ook de Vopwijk weer een zeer aantrekkelijke woonwijk kan worden. Uiteraard zouden wij graag met de wethouder in gesprek willen om dit plan verder te ontwikkelen.

Wat wij missen in deze Voorjaarsnota is het product de Starterslening. Wat is de huidige stand van zaken en is er toevallig al een raadsvoorstel in de maak om beschikbare middelen weer uit te kunnen zetten?

Koers 5: Participatie en bestuur

Wat Leefbaar direct opvalt is uiteraard dat u terug komt op uw geplande OZB stijgingen. Nu is dit voor ons niet genoeg om te gaan staan juichen. Zeker niet omdat dit voorstel alleen maar gedaan wordt omdat u zich in 2015 verrekend heeft en inmiddels tot de ontdekking bent gekomen dat u jaarlijks bijna € 1 miljoen meer ontvangt. Dat in combinatie met de verhoging van 2016 betekend ruim € 1,9 miljoen meer in de pocket.

Normaal betaal je OZB belasting voor de voorzieningen in je stad en het onderhoud wat daar aan moet gebeuren. Helaas betaal je in Vlaardingen OZB om te tekorten op te vangen want het onderhoudsniveau aan de buitenruimte blijft dramatisch en combinatie met het stoppen met sparen en bedachte investeringen die ver boven onze financiële middelen uitstijgen is echt van de gekken. Wij hadden vanavond graag een amendement willen voorleggen om de OZB te verlagen of om in ieder geval een deel van de inkomsten terug te laten vloeien naar deze belastingbetalers maar het extra miljoen is er al niet meer want dat heeft het college al gebruikt om de te korten over 2015 op te vangen.

Burgerparticipatie is een onderwerp wat VV2000/Leefbaar Vlaardingen zeer serieus neemt. Wij stellen al jaren dat de bewoner de expert is in zijn/haar eigen woonomgeving en prima in staat is om te beslissen wat er in de straat en wijk zou moeten gebeuren. Hoewel u er nog niet helemaal bent zien wij verbetering in de organisatie om dat te bewerkstelligen, daar willen wij u mee complimenteren.

Burgerparticipatie in Vlaardingen kent echter vele vormen. Naast de wijkplatforms, de Buurt Bestuurd en het college project de Burger Meester bestaan er in Vlaardingen nog een tal van mogelijkheden om te participeren waar op zich prima is. Waar Leefbaar Vlaardingen wel behoefte aan heeft is een tool om het draagvlak te kunnen meten. De gemeente Eindhoven heeft zo een tool ontwikkeld en gaat deze nu implementeren zodat ook echt inzichtelijk wordt welk idee door duizenden inwoners gedragen wordt. Is het college voornemens een soort gelijke tool in Vlaardingen uit te rollen zodat de Vlaardingers hun visie kunnen geven op voorgenomen participatieprojecten?

Kinderparticipatie het college legt ons wat te kiezen voor, dank maar wellicht was het handiger geweest om uw visie iets uitgebreider op papier te zetten. Een combinatie van variant 1 en 3 graag enige toelichting.

Wellicht kan de wethouder zorg nog een verduidelijking geven op het kopje Banen/Arbeidsbeperking? Het Rijk is er druk mee in de weer en mede daarom verbaasd het ons dit te lezen in de voorjaarsnota. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking hebben we momenteel in dienst en hoeveel willen/moeten we er in dienst hebben, enz.?

Samenwerking Broekpolder, licht eens toe college? De subsidie die de federatie ontving is in het verleden geschrapt en nu zien wij een nieuwe ontwikkeling. Wij horen hier graag wat meer over, heeft het b.v. consequenties voor de andere verenigingen in de Broekpolder en wat kunnen we nog meer verwachten in de Broekpolder voordat de gemeente straks nog een extra ton per jaar moet begroten?

Voorzitter,

Tot slot missen wij in deze voorjaarsnota. Het bijstellen van de organisatie ontwikkeling. Afgelopen jaar € 1 miljoen gekregen om in 2016 de laatste deel van de reorganisatie mogelijk te maken om vervolgens te constateren dat er allerlei nieuwe mensen aangenomen worden terwijl de reorganisatie nog steeds niet is voltooid.

Wanneer verwacht u de organisatie op orde te hebben en blijft u binnen budget? Waarom heeft u afgelopen jaar niet begroot dat u extra mensen zou gaan aannemen want ook dat stond al in uw reorganisatieplan?

De voorjaarsnota 2016 een document wat tot stand is gekomen zonder kadernota`s en zonder stadsvisie en dat is helaas te zien.