Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Bijdrage Meerjarenbegroting 2017-2020

Naar Rome of naar Barcelona?

Voorzitter,

VV2000/Leefbaar Vlaardingen maakt zich zorgen. Zorgen over de toekomst van Vlaardingen. Wij hebben het gevoel dat dit college een pad bewandeld waarvan de eindbestemming nog niet bekend is. Alsof dat niet al benauwend genoeg is neemt het college ook nog allerlei risico`s tijdens deze wandeling naar niemandsland.

De begroting 2017 is de uitwerking van de Voorjaarsnota zoals deze geïnterpreteerd is door het college. Nu verschillen wij vaak van mening met het college maar dat hebben wij al uitvoerig aangeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota, onze mening daarover is dus al bekend.

Wij gaan dat niet allemaal herhalen maar beperken ons tot de hoofdlijn en zullen over een aantal opvallende zaken wat vragen stellen in de hoop dat het college een deel van onze zorgen kan wegnemen.

De financiën

Er wordt gesteld dat de risico`s samen € 5,3 milj. bedragen (monte carlo) en er wordt veel nieuw beleid aangestipt waar geen budget voor gereserveerd wordt in de begroting 2017 omdat de raad deze nota`s nog moet vaststellen. Leefbaar Vlaardingen zet hier ernstige vraagtekens bij.

  • Het plan voor de binnenstad.
  • De plannen voor aanpassing van de parkeernota.
  • De FIA.
  • Het onderhoudsniveau van de straten, stoepen en pleinen.
  • Actieplan mobiliteit.
  • De creatieve stad.
  • Schuldhulpverlening.
  • Stroomopwaarts.
  • En last but not least, de uitspraak van de rechtbank over de gokautomatenhal met grote gevolgen voor Vlaardingen en haar inwoners.

Weer eens uitermate teleurstellend dat de raad dit nieuws uit de krant heeft moeten vernemen en dat er tot op de dag van vandaag nog geen memo vanuit het college is gekomen laat helaas wederom zien dat u niets doet met uw actieve informatieplicht. Allemaal geldverslindend zaken waar geen enkele dekking tegenover staat en welke allemaal aan de orde komen in 2017.

Samen aan zet is ver te zoeken en wij vragen dan ook: Heeft de raad in 2017 nog wat te kiezen? Hoe gaat het college dit allemaal betalen en uit welke budgeten?

Verder vinden wij in diverse programma`s naast de net al genoemde zaken weer allerlei onduidelijk nieuw beleid. Het is weer een kwestie van meer, meer, meer, zonder eerst te kijken naar wat wel of niet functioneert in het huidige beleid. (VVE indicatie jeugd, burgerparticipatietrajecten/wijkdeals, enz.) Wanneer gaat het college nu eens echt evalueren en monitoren op alle programma`s of is het college van mening dat zij volledig in control zijn???

In de begroting 2017 schrijft u onder veiligheid dat u voornemens bent om in de Westwijk een buurtsportcoach in te gaan zetten(Project DVO`32). Het zal vast een prima plan zijn echter Leefbaar Vlaardingen heeft toch echt iets meer dan 1 zin nodig om dit te kunnen beoordelen.

Waarom betaald u deze € 100.000 uit het programma veiligheid? Wij verwachten een beter antwoordt dan alleen preventie, dan weet u dat alvast! € 150.000 voor uitbreiding handhaving en toezicht, waarom denkt het college dat dit voldoende is terwijl de veiligheidscijfers van Vlaardingen een ander beeld laten zien, wij horen het graag.

Wanneer denkt de wethouder Sociale Zaken nu eindelijk eens een keer met een evaluatie te komen over de effectiviteit van de wijkteams, na 2 jaar zou dat toch een keer moeten kunnen, zeker aangezien de risico`s bij het ontbreken van effectiviteit bijna € 600.000 is.

De risico`s van Stroomopwaarts bij het DOOM scenario van ruim € 3 miljoen, waar is de dekking? En waarom werkt de ICT nog steeds niet naar behoren terwijl er al tonnen in geïnvesteerd is? Hoe staat het met de extra banen onder de participatiewet? Werken de Vlaardingse ondernemers actief mee? Praat u inmiddels weer met de IKV, vanaf uw zijde is het akelig stil richting de raad.

Vluchtelingen, niets terug te vinden in deze begroting van uw plan om jonge statushouders een extra bijstandsuitkering te geven, heeft u voortschrijdend inzicht gekregen? De renteloze lening voor statushouders om een woning in te kunnen richten. Waarom kiest het college voor een looptijd van 3 jaar en daarna kwijtschelding. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is niet tegen het verstrekken van een lening maar wij zijn Sinterklaas toch zeker niet! Gewoon maandelijks iets aflossen naar vermogen en eventuele kwijtschelding na 15 jaar. Dat is heel gewoon in Nederland, laten we dat vooral zo houden.

Hoe staat het met de wachtlijsten voor huurwoningen, is inmiddels al inzichtelijk dat het voorrangsbeleid voor statushouders niet leidt tot langere wachtlijsten voor woningzoekende?

Dan het Taalhuis, kan het college toelichten waarom een kwartiermaker noodzakelijk is? Wat brengt deze meer dan de huidige ambtenaar en de diverse organisaties, wij denken geen meerwaarde en sluiten ons aan bij het standpunt van de PvdA zoals dat zo meteen door mevr. Solleveld zal worden verwoordt.

Wat betreft de rest van onze zorgen op het Sociale Domein sluiten wij ons aan bij de bijdrage van het AOV welke mevr. De Jong straks zal verwoorden en wat Duurzaamheid betreft zult u onze bijdrage in diverse moties terug zien die door verschillende partijen zullen worden ingediend vanavond.

Voor 1 punt vragen wij vanavond wel bijzondere aandacht en dat betreft de afschaffing kwijtschelding Hoogheemraadschap Midden Delfland. Wij hebben begrepen dat de gemeente hier geen directe regeling voor mag maken binnen de bijzondere bijstand. Leefbaar Vlaardingen daagt het college uit om hier uitermate creatief mee om te gaan.

In Vlaardingen ontvangen 2800 huishoudens (deels)kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen. Deze groep raakt in 2017 de kwijtschelding van Hoogheemraadschap Midden Delfland volledig kwijt. Gaat het college creatief zijn of laat het college deze groep uiteindelijk aan kloppen bij de schuldhulpverlening waardoor de kosten explosief zullen oplopen(incasso)? Want als dat het geval is zullen wij morgen een amendement neerleggen om de begroting 2017 aan te passen.

Tot slot voorzitter,

De OZB, het college stelt dat de verhoging onroerend zaak belasting in lijn ligt met de omliggende steden(Coelo). VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat de gemeentelijke heffingen bepaalt moeten worden aan de hand van de voorzieningen en het onderhoud in de stad. Het voorzieningen niveau is laag en het onderhoud aan de buitenruimte ver beneden de maat.

Daarmee legt het college de rekening voor het strooigoed weer bij de “draagkrachtige” belasting betaler. Geld kan maar 1 keer worden uitgegeven en in 2017 missen de Vlaardingse ondernemers deze inkomsten en de inwoners van Vlaardingen krijgen er geen betere voorzieningen voor. Waarom kiest het college dan toch weer voor een verhoging in plaats van juist een verlaging, wij horen het graag.

Naar Rome of Barcelona was onze eerste vraag aan de collega`s en aan het college, zolang je geen eindbestemming voor ogen hebt kan je blijven wandelen. De begroting 2017 laat duidelijk zien dat de eindbestemming onbekend is en daarmee wordt de rekening bij een volgend college gelegd. Wij hopen dat de VVD opnieuw hun motie wil indienen om tot een nieuwe Stads visie te komen en roepen onze collega raadsleden coalitie en oppositie op om met onze nieuwe burgemeester aan de slag te gaan om te komen tot een eindbestemming voor Vlaardingen en of het Rome of Barcelona wordt daar moeten we het nu juist met elkaar over hebben!