Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Burgerparticipatie

VV2000/Leefbaar Vlaardingen dankt alle inwoners die zich inzetten voor onze mooie stad. Wij realiseren ons dat we veel van jullie vragen. Velen van zijn ook al mantelzorger of vrijwilliger bij een vereniging of op school.

Bewoners zijn ervaringsdeskundige

De bewoners zijn de ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving! Of het nu gaat over bomen, parkeerplaatsen, ondergrondse afvalcontainers of stoepen, u weet zelf het beste wat wel of niet in uw straat werkt. Juist daarom, vindt Leefbaar dat jullie daarover meebeslissen.

Schijnparticipatie

Op dit moment is er jammer genoeg vaak sprake van schijnparticipatie. Plannen zijn al gemaakt, beslissingen al genomen en daarna vragen we nog de input van onze bewoners. Dit zorgt voor veel frustratie. Dit moet beter!

Op straatniveau

De huidige vorm van burgerparticipatie, die bestaat uit een groep enthousiaste bewoners uit de hele wijk, hebben fantastisch werk gedaan in de afgelopen jaren en daar danken wij hen voor. Toch is voor Leefbaar in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de wijkplatforms anders moeten gaan worden ingevuld.

De belangen van de ene straat kunnen namelijk sterk afwijken van de andere straat en dan kom je er op wijkniveau niet meer samen uit en krijgt uiteindelijk niemand wat hij echt wil.

Direct informeren

Daarnaast moet de gemeente je veel actiever informeren en consulteren over bedachte plannen. De afgelopen twee jaar is er veel onvrede ontstaan over ongewenste ontwikkelingen in een aantal wijken. Veel onrust en onvrede kan voorkomen worden.

Wanneer de gemeente duidelijker is, je vooraf informeert over wat de plannen zijn, in hoeverre je hierover mag mee denken en veel belangrijker in over wat je mag mee beslissen, het gaat ten slotte over jouw straat!

Referendum

Leefbaar is voor een pilot met referenda over belangrijke thema’s die de hele stad aan gaan. Dit referenda moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen via internet.

Een eigen plek in de wijk

Vlaardingers zijn actief betrokken bij hun stad, daar bestaat bij ons geen twijfel over. Wij zijn daarom dan ook realistisch genoeg, dat bij die betrokkenheid ook een locatie hoort. Waar je bijeen kunt komen om te vergaderen en om al die mooie ideeën uit te werken.

Om ervoor te zorgen dat het niet bij plannen of ideeën blijft, heb je ook een plek nodig om ze waar te maken. Wat dan weer bijdraagt aan het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners in de wijk. Je moet bijeen kunnen komen zonder dat je afhankelijk bent van het vergaderschema van de gemeenteambtenaren.

Leefbaar wil deze plekken weer realiseren in de wijken. Dit betekent overigens niet dat daarmee alle oude wijkcentra weer worden geopend. Daar zijn wij eerlijk over, daarvoor is niet genoeg geld. Kleinschalige locaties in de eigen wijk is wat wij kunnen en willen realiseren.

!
  • Bewoners zijn ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving
  • Geen Schijnparticipatie
  • Plek in de wijk